ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ทาง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นที่ 1 ดังนี้

1.นายสุเมธี ส่งเสมอ
2.นายจารุวัฒน์ ชาญณรงค์
3.นางสาวศุภมาส วิจารณ์
4.นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ
5.นางนันทภัส เหมทานนท์
6.นางสาวเรณู มีสิทธิ์
7.นางสาวพรวิภา ช่วยชู
8.นายคุณภัทร กาญจนะประยูร

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โซน B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


TOP