ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ