ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ร่วมมือกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sriwijaya University, Palembang ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 15/3 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก ว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ามาประชุมหารือและทำความเข้าใจในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุมผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sriwijaya University ประเทศอินโนเซีย จำนวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อนักศึกษา หัวข้อการศึกษาวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

No Name of students Experiment Topic Sriwijaya University Advisor Walailak University Advisor
Agriculture
1 Riska  Fitrah Aprianti Organic  Farming Dr. Marsi Assoc. Prof. Dr. Somsak Maneepong
2 Chaeru Anugrah Organic  Farming Dr. agr. Andi Wijaya Assoc. Prof. Dr. Somsak Maneepong
3 Nafisah Eka Puteri Dairy Technology Prof. Dr. Filli Pratama Dr.Visaka Anantawat
4 Prima septita Dewi Dairy Technology Dr. rer.nat. Agus Wijaya Dr.Visaka Anantawat
Engineering
1 Rangga Septian Renewable Energy Dr. Susila Arita Dr. Attaso Khamwichit
2 Rezi Energy audit for  M. Zahri Kadir Dr.Suratsavadee Korkua
building by using energy 
plus program
3 Anni Mardiyah Energy Planning Bochori Dr. Nakhon Kokkaew
4 Marhaindra Fary Isworo Wood Machinery Dr. Amrifan Saladin Mohruni Asst.Prof.Dr.Nirundorn Matan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 8 คน จะเดินทางมาศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเดือน มิถุนายน 2556 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยแล้วนักศึกษาจะต้องกลับไปนำเสนอผลการวิจัยต่อหน้าคณะกรรมการของ Sriwijaya University ในงานสัมนา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญให้ไปร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว


TOP