ขอเชิญอ่านบทความ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ประตูสู่ความสำเร็จ