ผลงานวิจัยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Procedia Engineering