ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง