ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะ ได้ให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางลม ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนและตรวจสอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอัตโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ อาจารย์ภาณินี วรเนติวุฒิ อาจารย์ผู้ดูแลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้ขอให้ รศ.ดร.กฤษณะเดช จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อการวิจัยระดับโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วย

TOP