ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าอบรมหัวข้อ "วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์"
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯ

EndNote X4 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม ทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver เป็นต้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด จึงเหมาะสำหรับนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมทางอีเมล์ได้ที่ wulibrary@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม : clm.wu.ac.th

TOP