ขยายรับ ป.โท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ถึง 8 พ.ค.56