ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการประชุม ทอมก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมมหาวิทยาลัยในกับกับของรัฐ (ทอมก ) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยในกับกับของรัฐ (ทอมก) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม จาก 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม


TOP