ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์จัดการอบรม International Coral & Reef Fish Workshop ณ เกาะราชา จ.ภูเก็ตศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปะการังและปลาในแนวปะการัง (International Coral & Reef Fish Workshop) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ Prof. Sally Holbrook, Prof. Russ Schmitt and Dr. Andrew Brooks จาก University of California Santa Barbara, USA และ ดร.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ จาก PMBC เป็นวิทยากรเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจำนวน 24 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก UCSB เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการสำรวจแนวปะการังของอ่าวขอนแคและอ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ได้วาง permanent line transect จำนวน 7 เส้น ได้ศึกษาชนิด ขนาด และความชุกชุมของปลาในแนวปะการัง ได้ถ่ายภาพปะการัง และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CPCe นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ฟังการนำเสนอผลงานวิจัยจากทีมวิทยากรจาก UCSB และ ดร.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ อีกด้วย

TOP