ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์จัดการอบรม International Coral & Reef Fish Workshop ณ เกาะราชา จ.ภูเก็ต