สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล”