ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์โดยกลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล” เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร มีคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 20 คน

จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนที่มีสมรรถนะในการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย มีความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในการการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สู่ความสำเร็จในการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP