ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการนำเสนอผลงานวิจัย

นายธีระพงษ์ พรรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท POSTER PRESENTATION เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานกับปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยส่วนบุคคล ในชาวประมง ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมทางวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ 5 หัวเรื่อง คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบำบัดในระบบปฐมภูมิ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

งานวิจัยนายธีระพงษ์ พรรัตน์ มี อาจารย์จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย


TOP