นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการนำเสนอผลงานวิจัย