ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Virtual Site นิเวศปะการัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Virtual Site นิเวศปะการัง ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จำนวน 35 คน นำโดย อาจารย์ภาณินี วรเนตุวุฒิ ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2556
ณ หาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในระหว่างการอบรม นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของระบบนิเวศปะการังผ่านระบบออนไลน์ วิธีการคำนวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ห่วงโซ่อาหารและ ผลกระทบของปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนต่อการเกิดปะการังฟอกขาว


TOP