ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Virtual Site นิเวศปะการัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม