ข่าวเด่น

WMS ร่วมลงนามเป็นภาคีในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ (WMS) ร่วมลงนามเป็นภาคีในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ The Asian Conference on Arts and Cultures 2013 ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากสถาบันการศึกษา อื่นๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ Guangxi Teachers Education University (China) และ University of Essex (UK) เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ กรุงเทพมหานคร

โดยได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม การสื่อสาร การท่องเที่ยว และการประกอบการธุรกิจจากนักวิชาการต่างๆ ทั่วเอเซีย มากกว่า 150 เรื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP