ข่าวเด่น

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมกตัญญูกตเวทีต่อครูในพิธีไหว้ครูปี’56
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษากว่า 1,500 คน ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู พร้อมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 1,500 คนเข้าร่วม

โอกาสนี้ นักศึกษาได้ร่วมกันกล่าวคำไหว้ครูพร้อมกัน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาจากทุกสำนักวิชาได้นำพานดอกไม้ธูปเทียน เข้าไหว้ครู โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรับพานดอกไม้ดังกล่าวอย่างอบอุ่นจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2555 ให้แก่ อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และอาจารย์ ดร.เลิศชัย ศิริชัย อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 6 คน รางวัลผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนักศึกษาดีเด่น 4 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 29 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬา 6 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมวิชาการ 17 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ 4 คน รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 7 คน และรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านจริยธรรม 4 คน

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ไม่ต่ำกว่า 3.25 และเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตรจำนวน 30 คน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดพานดอกไม้เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 1 และรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม เป็นของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความสำคัญว่า การเรียนให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นอกจากอาศัยอาจารย์หรือครูที่มีความรู้ ความสามารถที่ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์แล้ว ตัวนักศึกษาเองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัว ทั้งนี้มั่นใจว่า ครู อาจารย์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้ มีความพร้อมเต็มที่ ขอเพียงความตั้งใจจริง มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ประมาท ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่มาในรูปแบบต่างๆ นักศึกษาต้องรู้เท่าทัน รู้จักแยกแยะ หรือขอคำชี้แนะจากทุกฝ่าย พร้อมทั้งช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือการเป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องไปให้ถึง

“ผมขอให้นักศึกษาทุกคนจงประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และถือโอกาสนี้น้อมรำลึกถึงท่านบูรพาจารย์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอน ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต ในนามของครู อาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน ขอรับนักศึกษาทุกคนเป็นศิษย์ด้วยความยินดี” ดร.กีร์รัตน์ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP