ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ ฟัง บรรยายเรื่อง “ Modelling of anaerobic digestion”

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) มาบรรยาย เรื่อง “ Modelling of anaerobic digestion” เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนหรือทฤษฎีไปใช้กับสถานการณ์จริง และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

สถานที่ : อาการวิชาการ 6 ห้องบรรยาย 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ เวลา : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น.

กำหนดการ

10.00-10.15 คณบดีกล่าวเปิดงานการบรรยาย
10.15-12.00 วิทยากรจากภายนอก ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ บรรยายเรื่อง “ Modelling of anaerobic digestion”
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ Modelling of anaerobic digestion”

TOP