ขอเชิญบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ ฟัง บรรยายเรื่อง “ Modelling of anaerobic digestion”