ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ โดยกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม 2 โครงการ คือ

1. โครงการค่าย WMS - ออมสิน เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับสมัครทีมละ 2 คน ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละโรงเรียน ชิงทุนการศึกษา 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)พร้อมถ้วยเกียรติยศจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2. โครงการค่าย WMS - แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เปิดรับสมัครทีมละ 3 คน ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละโรงเรียน ชิงทุนการศึกษา 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

โอกาสนี้ จึงขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสาร 075-672202, 2482 ภายในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 และยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ อาจารย์กนกวรรณ มีสุข โทรศัพท์ 081-691-1160 และคุณเบญจวรพร ขอนแก้ว โทรศัพท์ 086-527-7192

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแยกเป็นรายโครงการฯ ได้ที่
1. ค่าย WMS - ออมสิน เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง : คุณจิระศักดิ์ รักการ โทรศัพท์ 086-965-2380 หรือ อาจารย์ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ โทรศัพท์ 086-742-9485
2. ค่าย WMS - แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ : คุณนิชชิมา พืชนุ่น โทรศัพท์ 082-734-7486 และอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ โทรศัพท์ 086-778-1614


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmscamp.wu.ac.th

TOP