ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ