ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center: TKC) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสัมมนา 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (www.tkc.go.th) ให้เป็นเว็บหลักของประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Knowledge Base Society)

สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กับ 13 หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเครือข่ายช่วยลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


TOP