ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกทะเลสมุย” (Rhythm of Samui sea)