รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ