ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมรายการเพื่อแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. เนื้อหาที่พูดคุยในรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั่วไป การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งพูดถึงจุดประสงค์การจัด และบรรยากาศการจัดประกวดที่ผ่านมาแล้ว ๑๑ ครั้ง รวมทั้งการจัดประกวดเพลงบอกเยาวชนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ มรภ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. วันเดียวกัน ได้ร่วมรายการประเด็น สิทธิมนุษยชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทาง สวท.กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

TOP