ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่งลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น" วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 นี้
โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่งลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น ครั้งที่ 4" ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 นี้ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง โดยได้นำเสนอผลการวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยชุมชนบ้านเขาวัง การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในการแก้ปัญหาโรคพืช เยลลี่และท๊อฟฟี่ส้มโอบ้านแสงวิมาน

โดยพิธิเปิดงานเทิดพระเกียรติครั้งนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธิเปิด พร้อมด้วย นายโกวิทย์ เพ่งวานิชย์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชริ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ การดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสินค้าโอทอป เป็นต้น

ผู้สนใจเดินทางไปร่วมงานพร้อมรถของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-4741362

ประมวลภาพ

TOP