ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม The 1st sensor pod workshop ณ ประเทศไต้หวัน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม The 1st sensor pod workshop ณ ประเทศไต้หวัน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีและนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4 คนประกอบด้วย (1) ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ (2) คุณอนันต์ เจริญสุข (3) คุณเปรมฤดี นุ่นสังข์ และ (4) คุณศิริลักษณ์ ชุมเขียว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ประเทศไต้หวัน The 1st sensor pod workshop ภายใต้การสนับสนุนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Dr. Lin และ Dr. Wang, Taiwan Forestry Research Institute (TFRI) และ Dr. Tony Fountain,University of California San Diego (UCSD)ในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม2556, Lienhuachih Research Center, ประเทศไต้หวัน การอบรมครั้งนี้ได้มีการประกอบ Sensor pod การส่งข้อมูลจาก sensor pod ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้าสู่ DataTurbineมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการทำงานวิจัยในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเซนเซอร์ที่ทันสมัย เพื่อติดตามระบบนิเวศในระยะยาว เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ปะการัง และทะเลสาบ เป็นต้น

 


TOP