ศูนย์แพทย์วลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)สู่หลักชัย