ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" ความยาว ๑๐-๑๕ นาที เพื่อแปรทุนดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีอยู่ทั่วปลายด้ามขวาน ให้เป็นสื่อที่นำข้อมูลข้อเท็จจริง มาสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องอย่างน่าสนใจ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกเขียนในรูปแบบเอกสาร ดูมีชีวิตชีวิต ด้วยการบันทึกภาพ เสียง และใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีผู้สนใจส่งผลเข้าประกวดจำนวน ๑๒ ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้จัดทำสื่อสารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ

สำหรับทีมที่ชนะการประกวดสารคดีจะได้รับรางวัลดังนี้ รางชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยการตัดสินในรางวัล Popular Vote จะใช้วิธีการนับคะแนนโหวดจากผลการกด Like คลิปวีดิโอ ซึ่งเรื่องที่มีผลการ Like มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านมีส่วนร่วมในการตัดสิน ทั้งนี้ได้ปิดผลการนับคะแนนโหวดไปเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดวันประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยภายในงานประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีฯ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมผลงานทั้ง ๑๒ ผลงาน และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "หยิบศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ" โดยรับเกียรติจากวิทยากร ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีอิสระ มีผลงานในคอลัมน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอด เทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษา และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อและแจ้งรายชื่อได้ที่ คุณวิลาวัณย์ เขียวมาก เจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร ๐-๗๕๘๗-๒๕๐๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม นี้


กำหนดการงานประกาศผลสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน"

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. คณะกรรมการตัดสินร่วมประชุม เพื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. เวทีเสวนา “หยิบศิลปะและวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ”
วิทยากร คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์
๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และกล่าวปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP