ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556

WMS ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" โดย วิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. และ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 08.45 - 12.15 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7567 3000 ต่อ 2221 หรือ E-mail: plattawa@wu.ac.th สามารถดูกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/management-20130725-161128-Hi5if.pdf

อนึ่ง หลักสูตรนี้สามารถใช้เก็บชั่วโมง CPD ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/management-20130725-161128-Hi5if.pdf

TOP