ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556