ข่าวทั่วไป

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (กลุ่มภาคใต้)นางสาวอรวรรณ พูลศรี และนางสาวเกมฤดี กิ่งใหญ่ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ "รางวัลระดับดี" ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท ในการนำเสนอโครงการ เรื่อง "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดรำข้าวสังข์หยดและทานาคาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิว" ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (กลุ่มภาคใต้) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

TOP