ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์ปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (โครงการ MIT) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน คือ ผู้สอบแข่งขันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
002 นางสาวศรีทิพย์ ศรีทองปลอด
003 นางรสริน อัครด่านสกุล
006 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
009 นางสาวมยุรา พรหมเดช
012 นางสาวราตรี ทองนุ่น
013 นางสาวพรรณิษา อักษรเวช
100 นางสาวสุนิสา โคจีกุล

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP