นางสาวนพรดา ปานเหลือ : สหกิจศึกษากับการค้นพบเส้นทางอาชีพ