ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อรับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะ คุณค่าทางโภชนาการ และ antioxidant activity ของฟักข้าวผง (Effects of processing conditions on characteristic, nutrition value and antioxidant activity of Gac fruit power)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 2301 E-mail: pvisaka@wu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556


TOP