ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 (瓦莱岚公主大学 第三届 中文歌唱比赛)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จัดประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมชมการประกวดบนเวที ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตพื้นที่ภาคใต้ บรรยากาศการแข่งขันจึงเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะภาษาจีนของตน

การประกวดร้องเพลงจีนในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 28 คน จาก 16 โรงเรียน มีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์คมสัน สโรชวิกสิต อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ อาจารย์ SHUYI LU อาจารย์ SHUFANG SHEN และอาจารย์ WANG QIAN ซึ่งเกณฑ์การตัดสินมีดังนี้ การออกเสียงถูกต้อง 30 คะแนน น้ำเสียงไพเราะ 30 คะแนน ลีลาการประกอบเพลง 20 คะแนน บุคลิกภาพโดยรวม 20 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน

ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวอัจฉราภรณ์ หนูทอง จากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวอุไรรัตน์ เกษรินทร์ จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง และนางสาวณัฎฐณิชา ชูสุวรรณ จากโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวนภัสกร มาศจร จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุภาภรณ์ เยาวนาค จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวทิพพิกุล สังขรัตนพันธ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 บาท ได้แก่
1. นายสุทธิรักษ์ พวงบุรี โรงเรียนจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นางสาวกัญญ์วรา แท่นทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นางสาวพัชริการ์ เพชรกระจาย โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นายทรงกลด มนต์แก้ว โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. นางสาววิชาดา คงฉาย โรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. นางสาววริศรา ชัยแป้น โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง
7. นางสาวเพ็ญศิริ ผดุงพันธ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
8. นางสาวนารีนาถ ทองผอม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. นางสาวพาขวัญ คงทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.นายทรงศักดิ์ เหมทานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/

TOP