บทความของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล (Molecular Technology Research Unit, MTRU) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ