ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัยในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 26 โครงการ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 8:00-16:30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

TOP