รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช