ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข เป็นวิทยากรนำคณะทูตานุทูตชมและศึกษาพระบรมธาตุเจดีย์

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช รวมทั้งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย จำนวน ๗๒ คน และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๒๘ คน รวม ๑๐๐ คน ชมและศึกษาพระบรมธาตุเจดีย์ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นเป็นมรดกโลก (Tentative List) ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

TOP