อธิการบดีร่วมลงนามกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" สร้างค่านิยมคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นรูปธรรม