ข่าวการศึกษา

อธิการบดีร่วมลงนามกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" สร้างค่านิยมคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นรูปธรรม


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 27 แห่ง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในองค์กร เริ่มตั้งแต่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้บริหารองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน ป.ป.ช. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ป.ป.ช. กับ อธิการบดี แล้ว ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และมุมมองในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นในสถานศึกษาและสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าปัญหาการโกง หรือคอรัปชั่นมีหลายรูปแบบ และมีความรุนแรงในหลายระดับ อาทิ การทุจริตการสอบ การทุจริตเวลาสอน ทุจริตการจัดซื้อพัสดุ การทุจริตเวลาราชการ หรือทุจริตเกี่ยวกับผลงานวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยผลักดันโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ที่รองรับกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่แล้ว นอกจากนี้จะขยายผลไปถึงสถานบันอุดมศึกษาเอกชนต่างๆ ด้วย

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม นายสุริยันต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ


TOP