ข่าวทั่วไป

สัมมนาคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของ ทอมก ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

TOP