หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานและบริการวิชาการตรวจหาสารปนเปื้อนและสารเติมแต่งในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช