ข่าวการศึกษา

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานและบริการวิชาการตรวจหาสารปนเปื้อนและสารเติมแต่งในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานและบริการวิชาการตรวจหาสารปนเปื้อนและสารเติมแต่งในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร 1/2556 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการตลาด ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และในโอกาสเดียวกัน ได้ฝึกปฏิบัติงานพร้อม บริการวิชาการ ด้านการตรวจสารปนเปื้อนและสารเติมแต่ง ได้แก่ สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารกันรา สารโพลาร์ในน้ำมัน สารฟอกขาว และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ในตลาดสดเทศบาลคูขวางและตลาดสดหัวอิฐ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ihh.wu.ac.th

TOP