ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2556 ตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการ MIT สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศ-ศาสตร์ จำนวน 8 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวสุนิสา โคจีจุล
ลำดับที่ 2 นางรสริน อัครด่านสกุล

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP