ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑"

โครงการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ซึ่งดำเนินงานโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ระดับภาค : “เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี การพัฒนาเยาวชน ประสบการณ์และบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายการทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชนระหว่างคนทำงานจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู แกนนำเยาวชนจากสถานศึกษาที่ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา บุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เครือข่ายเพศศึกษาจากองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงานเพศศึกษาและการพัฒนาเยาวชน จาก ๑๒ จังหวัดภาคใต้

TOP