ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ครั้งที่ 2 ให้แก่ชุมชนบ่อหิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 33 คน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านที่สนใจการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มในระดับอุตสาหกรรมชุมชนจำนวน 15 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา FTH-472 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง จำนวน 12 คนและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 6 คน

การจัดอบรมครั้วนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมและยกระดับการทำผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสำหรับกลุ่มธุรกิจ SME อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยปูดองเค็มในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนต้นแบบซึ่งต้องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและต้องการสินค้าเป็นที่ระลึก พร้ัอมนำเสนอฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ชุมชนและนำเสนอเมนูที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากปูดองเค็มซึ่งได้แก่ ส้มตำปูดอง ยำปูเค็มและหลนปูดองเค็ม เพื่อการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสอีกด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เรื่อง โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ชุตินุช สุจริต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุแพรวพันธ์ โลหลักษณาเดช จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ผู้ร่วมโครงการ

ประมวลภาพ


TOP