สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรมค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ (International USCEN Coop - Camp) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖