ข่าวการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรมค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ (International USCEN Coop - Camp) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรมค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ (International USCEN Coop - Camp) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กล่าวรายงาน
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ (International USCEN Coop - Camp) เป็นความริเริ่มของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อขยายงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติของเครือข่ายฯ ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นลู่ทางและโอกาสในการทำงานในตลาดอาเซียนภายหลังสำเร็จการศึกษาและจะได้ตระหนักและเร่งเตรียมตนเองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดนำร่องในหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เช่น หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอาเซียนศึกษา

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Asian International Mobility for Student and Job opportunities” โดยคุณ MISS Li Zhe ผู้แทนจาก SEAMEO RIHED (Southeast Asian Ministers of Education Organization-Regional Centre for Higher Education and Development) และกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เส้นทางสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” โดยอดีตนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศตัวแทนจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และนักศึกษานานาชาติสหกิจศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี อาจารย์สุขุมาลย์ กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้นำเสวนา และกิจกรรม “ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสำหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ” โดย Mr. Samuel Kiekland อาจารย์จิราพร ภราดร์นุวัฒน์ และอาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
พร้อมด้วยกิจกรรมทูตวัฒนธรรมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เช่น กิจกรรม “Thai dancing” โดยคุณกอบสุข อรชร และชมรมนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยงลัยลักษณ์ กิจกรรม “Thai guide” โดยอาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส คุณแสงหทัย ขับกล่อมส่ง และคุณอุบลรัตน์ โสสนุย และกิจกรรม “Thai food” โดยคุณสนิท รักไทรทอง และคณะ

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 คน

ประมวลภาพ


TOP