ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงานธุรการ โครงการบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
2. เงื่อนไขการจ้าง สัญญา 1 ปี (ต่อสัญญารายปี) ระยะทดลองงาน 3 เดือน
3. อัตราเงินเดือน เงินเดือน 11,000 บาท และสวัสดิการ (ประกันสังคม)
4. คุณวุฒิ - ปวส. ทุกสาขา ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - มีความซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติการฟ้องร้อง หรือให้ลาออกจากงานเนื่องจากการทุจริต

- มีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูง
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศในระดับดี
- เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ หากมีประสบการณ์ด้านนี้ หรือประสบการณ์การจัดค่ายจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ภาระงานที่มอบหมาย

6.1 งานเอกสาร และงานธุรการทั่วไป
6.2 งานเอกสารการเงินการบัญชี (แบบธรรมดา)
6.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยเช่น โรงเรียนต่างๆ และ มูลนิธิ สอวน.
6.4 เป็นผู้ช่วยดำเนินการรับสมัคร การจัดสอบ และการประกาศผลนักเรียนที่เข้าค่ายทั้ง ค่าย 1 และค่าย 2
6.5 เป็นผู้ช่วยการดำเนินการค่ายทั้งค่าย 1 และค่าย 2
6.6 ทำรายงานสรุปค่ายทั้งค่าย 1 และ 2 ในทุกปี
6.7 จัดการประชุม ทำวาระการประชุม สรุปผลการประชุมในแต่ละครั้ง
6.8 เป็นผู้ช่วยการดำเนินการบริการวิชาการต่างๆ
6.9 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชา

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
9. กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
11. กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 2006

TOP