ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Role of heme oxygeases in metabolic syndrome and cancer susceptibility” โดย Professor Soisugwan Satarug Centre for Knidney Disease Research, Queensland University, Australia

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Role of heme oxygeases in metabolic syndrome and cancer susceptibility” โดย Professor Soisugwan Satarug Centre for Knidney Disease Research, Queensland University, Australia ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 10.00-12.00 น. หัวข้อ “Role of heme oxygeases in metabolic syndrome and
cancer susceptibility”
บรรยายโดย Professor Soisugwan Satarug
Centre for Knidney Disease Research, Queensland
University, Australia
สถานที่ : ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร
เวลา 13.00-16.00 น. Research Discussion NIH, R-21 research project).
สถานที่ : ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http:// ihh.wu.ac.th

TOP