ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเรียงความและเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดเรียงความและเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดเรียงความ
การประกวดเรียงความมีผู้เข้าร่วมเขียนเรียงความเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๑. การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนิยดา อายุวัฒนะ
โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงหทัยภัทร ชาหยอง
โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงมณีชาติ ชำนาญ
โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกุลจิรา คำหมี
โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาววริสรา คุระแก้ว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายธนกฤต จันสำเร็จ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวีรพงษ์ พิทักษ์
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษาไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เนื่องจากผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด)

๓. การประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายกนกพล ธราพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ ชุมคต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพนิดา ดิ้นเมือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก
การประกวดเพลงร้องเรือเด็กมีผู้เข้าร่วมประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๙ คน และประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐ คน ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๔. การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติ
โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงพัชราภา น้อยดี
โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงพิชมน เลิศไกร
โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัณฑิรา เหมกัง
โรงเรียนทางพูลวิทยาคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพริ้ม มีฤทธิ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสอิ้ง ฮั้นตระกูล
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางจาย วิทา
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเกษม โต๊ะนาย
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP