ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำเสนอการใช้งาน GLOBE Website ที่ “การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย”ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้นำเสนอผลการเจ้าร่วม 17th GLOBE Annual Conference 2013 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำ Website GLOBE ใหม่และการกรอกข้อมูล Data Entry และนำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ต ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 57 กรุงเทพมหานคร

TOP