ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำเสนอการใช้งาน GLOBE Website ที่ “การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย”