ขอเชิญร่วมเดินธรรมยาตราครั้งที่ ๑๔ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเรียนรู้ตนเอง ระหว่างวันที่ ๑-๘ ธํนวาคม ๒๕๕๖