ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/๒๕๕6 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/๒๕๕6 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. สาขากายวิภาคศาสตร์
1.1 รายชื่อ
003 นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
005 นางสาวอัศรา ระวังวงศ์
006 นายภรัณยู คงทอง

1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

2. สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2.1 รายชื่อ
001 นางสาวจันทนา หีดเสน
007 นางสาวจุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม
008 นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์
011 นางสาวนิชจิตร คลองดิ

2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

3. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
3.1 รายชื่อ
004 นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล
009 นางสาวปริญญา วังเมือง

3.2 กำหนดสอบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

4. สาขาสรีรวิทยา
4.1 รายชื่อ
002 นางสาวกาญจนา ทองทับ

4.2 กำหนดสอบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30-11.45 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP