ข่าวทั่วไป

ถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงนิราศเสด็จไกลไปสวรรค์
พระชนม์หนึ่งร้อยปีกับยี่สิบเอ็ดวัน บุญพระองค์ทรงสร้างสรรค์ได้นำพา
     ทรงเป็นพระอภิบาลพระเจ้าอยู่หัว พระบารมีกระจายทั่วทุกทิศา
อีกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขัตติยา พระองค์ทรงเป็นอุปัชฌาย์ของพระองค์
     ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นที่ยิ่ง การศึกษาภิกษุไม่หยุดนิ่งดั่งพระประสงค์
พระพุทธศาสนาก้าวหน้าเด่นดำรง ด้วยพระองค์สร้างสรรค์หมั่นพัฒนา
     ราตรียี่สิบสี่ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ชนชาวไทยน้ำตาตกไห้โหยหา
ด้วยพระองค์เสด็จสู่สรรคา จิตกายวันทนาพระไตรรัตน์จำรัสงาม
     องค์พระบรมธาตุเจดีย์ทุกที่สถาน ศักดิ์สิทธิ์ห้วงจักรวาลองค์เทพสยาม
ดลสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชฯ พระทัยงาม จงประทับในพรหมคามนิรันดร์เทอญ
   
 
ข้าพระพุทธเจ้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ถวายร้อยกรอง

TOP