บริการสุขภาพ

บริการสุขภาพ

 

งานบริการสุขภาพ มีหน้าที่ให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากร ด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การประกันสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้ในการดูแลรักษาตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพดี นำไปสู่การเป็น เมืองมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) โดยมีการจัดตั้ง สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้น เพื่อให้บริการตามปณิธานดังกล่าว

สำหรับนักศึกษาควรดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้อื่น ร่วมส่งเสริมสุขภาพ โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้อื่นเท่าที่จะทำได้ เช่น ให้คำแนะนำด้านอาหารโภชนาการ ออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น


 


บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสภาพ• การตรวจรักษาเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
• การตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 14.00 – 16.00 น.
• ปฏิบัติการพยาบาล เช่น การทำแผล เย็บแผล ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก ฝ่าฝี ถอดเล็บ เป็นต้น
• การออกหน่วยปฐมพยาบาล
• การส่งต่อโรงพยาบาล โดยรถพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง
• การเยี่ยม และติดตามอาการนักศึกษาป่วย
• การให้คำปนึกษาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค• จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
• การให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยการจัดสัปดาห์รณรงค์ การจัดทำบอร์ดให้ความรู้ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการด้านอื่น ๆ• จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
• เบิกกระเป๋าปฐมพยาบาล
• จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังและการออกเสียง ทุพพลภาพสิ้นเชิง) และนักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้
• จัดทำบัตประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ในสังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โถงล่าง อาคารไทยบุรี
โทร. 3122 - 24

 


TOP