บรรยายพิเศษจากคุณบุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ บริษัท Plan Associates จำกัด