ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายพิเศษจากคุณบุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ บริษัท Plan Associates จำกัดคุณบุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ จากบริษัท Plan Associates จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรม ในรายวิชา ARC-411 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิดิทัศน์ 2 อาคารวิชาการ 5

โดยคุณบุญฤทธิ์ได้บอกเล่าประสบการณ์การทำงานสถาปัตยกรรมผ่าน 6 หัวข้อ ได้แก่ Community/Public/Conservation/Santuary/Spirit/Institute ผ่านทางผลงานอย่าง Siamkit Building อาคารที่ทำการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โรงเรียนที่หมู่บ้าน KLITY และอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

TOP