ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 5 ราย
ดังนี้
001 นางสาวปิยมาศ สีขาว
002 นางสาวศดานันท์ แคนยุกต์
003 นางสาวศิเบญรัตน์ โต๊ะสัน
004 นายกรวิทย์ จันทร์พูล
009 นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP