ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

ตามที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในหัวข้อ “แปลงโฉมชีวี ด้วยวิถีผู้นำ (Transforming Lifestyle with Leadership Skills)” ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าประชุมดังกล่าวจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ มีการจัดการประชุมสำหรับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในปีงบประมาณนี้โรงพยาบาลหลายแห่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการส่งบุคลากรไปประชุมนอกพื้นที่ มีความไม่แน่นอนด้านสถานการณ์การเมือง เป็นต้น คณะผู้จัดการประชุมจึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดการประชุมครั้งนี้ออกไปก่อน ส่วนกำหนดการประชุมครั้งใหม่ในปี พ.ศ.2557 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมและขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดการประชุมตามกำหนดการเดิมได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนากร บุญกลาง โทร 075-672101-2 มือถือ 089-4413317

TOP